ATTA Clinic

คลินิกรักษาโรคเฉพาะทางด้านอายุรกรรม เป็นการรักษาโดยการให้ยารักษาแบบเฉพาะเจาะจงให้ตรงตามโรคนั้นๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาและปรับฮอร์โมนสำหรับกลุ่ม LGBT ช่วยเพิ่มความสะดวกของคนไข้ในการเข้ารับการรักษา

SPECIAL SERVICES

แพทย์ประจำคลินิก

พญ.อาภานรี เภกะสุต (หมอพลอย)

– แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
– เฉพาะทางอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
– เฉพาะทางอายุรศาสตร์ต่อยอดต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
– อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
– อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม คลินิกลดน้ำหนัก SRKBMI โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
– ประสบการณ์ Aesthetic Medicine ด้านการปรับรูปหน้า ด้วยโบทูลินัมทอกซิน เติมเต็ม ร้อยไหมหน้า ร้อยไหมจมูก 10+ ปี ประสบการณ์ 10,000+ เคส
– ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง